Ugrás a tartalomhoz

Vízmérő leolvasás, vízmérő csere

A mérők leolvasása

A fogyasztásmérő leolvasásának gyakoriságát a víziközmű-szolgáltató jogosult megállapítani azzal, hogy legalább évente egy alkalommal, a felhasználó kérésére negyedévente köteles a fogyasztásmérő leolvasására.

A víziközmű-szolgáltató köteles legalább 5 napos időtartam megjelölésével a felhasználó figyelmét felhívni a leolvasás várható idejéről a leolvasás előtti utolsó számlában, számla mellékletében vagy egyéb módon. Amennyiben a fogyasztásmérő leolvasását végző személy az előzetesen jelzett időpontban nem tudta rögzíteni a mérőállást, köteles értesítést hagyni a levélszekrényben vagy fellelhető módon a felhasználási helyen.

Ha a fogyasztásmérő leolvasására legalább egy éven keresztül nem került sor, és a felhasználó nem jelentett be fogyasztásmérő állást, valamint távleolvasási adat sem áll rendelkezésre, a víziközmű-szolgáltató az ivóvíz- és a szennyvízmennyiséget az üzletszabályzatában meghatározott számítással vagy a legutolsó sikeres leolvasást megelőző 12 hónap átlagfogyasztását alapul véve állapítja meg, valamint bekötési mérővel rendelkező felhasználási helyek esetében a sikertelen leolvasást követően, legfeljebb 30 napon belül, a kibocsátott számlában, rögzített telefonhívás keretében vagy egyéb igazolható módon a víziközmű-szolgáltató köteles a felhasználó figyelmét felhívni arra, hogy legfeljebb két hónapon belül egyeztesse le a soron kívüli leolvasás időpontját, és tegye lehetővé annak elvégzését.

A leolvasási rend és gyakoriság szerződésmódosítás nélkül változtatható a mindenkori Üzletszabályzatban leírtak szerint.

Mérőcsere

A Bekötési vízmérők cseréjének rendje, gyakorisága: A mérésügyi hatóság által hitelesített fogyasztásmérő beépítéséről, cseréjéről, időszakos hitelesítéséről, kalibrálásáról a mérőeszköz tulajdonosa saját költségén köteles gondoskodni.

A Bekötési vízmérő tulajdonjoga a Víziközmű-szolgáltatót vagy az Ellátásért felelőst, telki vízmérő, valamint szennyvízmennyiség-mérő tulajdonjoga a felhasználót, a mellékvízmérő tulajdonjoga a felhasználót vagy – a mellékszolgáltatási szerződés eltérő rendelkezése hiányában – az elkülönített vízhasználót illeti meg.

A tervezett bekötési vízmérőcsere elvégzése a Szolgáltató feladata, költségeinek viselése is a Szolgáltatót terheli. Továbbá a Szolgáltatót terheli a hitelesítési hatályon belüli vízmérőcserék végrehajtása és költségviselése azon esetekben, amikor a vízmérőcsere a közvezetéki szakasz, vagy a vízmérő nem külső behatásból eredő meghibásodás miatt szükséges.

Az előírások szerint végzett tervezett vízmérőcserék mellett esetenként hitelesítési hatályon belüli vízmérőcsere is szükséges lehet (pl. meghibásodás a Felhasználóknak felróható okokból vagy rongálás miatt, sérült vagy hiányzó vízmérő hitelesítési plomba, illetve beszerelési zár, a Felhasználó megrendelésére végzett mérőcsere), melynek díja a Bekötési vízmérőn nyilvántartott Felhasználót terheli.

A tervezett vízmérőcsere időpontjában a Szolgáltató előzetes értesítés nélkül megkísérli a mérő cseréjét. Amennyiben a felhasználó vagy meghatalmazottja jelenlétének hiánya miatt a mérőcsere nem sikeres, a Felhasználó részére írásos értesítő levelet küld a mérőcsere következő tervezett időpontjáról.

A vízmérőcsere időszakára kiterjedő időszakos szolgáltatás-szüneteltetetés előtt a Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót az időszakos vízhiányról. Az elszámolás alapjául szolgáló fogyasztásmérő cseréjével egyidejűleg írásban, elektronikusan vagy digitálisan rögzíteni kell:

–        a fogyasztásmérő cseréjének okát;

–        a csere időpontját;

–        a lecserélt és a felszerelt fogyasztásmérő adatait (típus, gyári szám, átmérő, a hitelesítés dátuma) és mérőállását, állapotát;

–        a lecserélt és a felszerelt fogyasztásmérő leszerelést megakadályozó zárának vagy plombájának azonosítóját, azok darabszámát, továbbá a plomba vagy a leszerelést megakadályozó zár állapotát; valamint

–        a felhasználó vagy a képviselője, illetve a víziközmű-szolgáltató képviselőjének olvasható nevét és aláírását, illetve az aláírás esetleges megtagadásának tényét.

A víziközmű-szolgáltató jogosult a bekötési vízmérőnek a mérésügyről szóló törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott hitelesítési hatályán belüli cseréjére is azzal, hogy erre legkorábban a bekötési vízmérő beépítését követő negyedik évben kerülhet sor.

A vízmérő kiszerelésekor a Szolgáltató munkatársa jegyzőkönyvet vesz fel.

A vízmérőcserét követően 8 napig a Szolgáltató a vízmérőt kiszereléskori állapotában megőrzi.

Amennyiben a vízmérőcserét a Szolgáltató a hitelesítési időn belül a Felhasználónak felróható okból nem tudja elvégezni, a Felhasználási helyre a továbbiakban a Szolgáltató a jelen pontban szabályozott, a nem hiteles mérésre vonatkozó szabályok szerinti számlát állít ki.

Széchenyi 2020 logó