Ugrás a tartalomhoz

Víz- és csatornabekötések, mellékmérő felszerelések

A hálózatra csatlakozás, bekötés

Víziközmű-törzshálózat mentén fekvő ingatlanoknak a víziközmű-hálózatba történő bekötését az ingatlan tulajdonosa vagy egyéb jogcímen használója az ingatlan tulajdonosának írásbeli hozzájárulásának birtokában kezdeményezheti a Szolgáltatónál, amely a bekötés lehetőségeiről részletes tájékoztatást ad.

Az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlant a víziközmű-rendszerbe beköttetni és a víziközmű-szolgáltatást igénybe venni, amennyiben az ingatlant határoló közterületen olyan, a közműves ivóvízellátás vagy a közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás biztosítását szolgáló víziközmű-rendszer helyezkedik el, amihez ivóvíz-bekötővezeték vagy szennyvíz-bekötővezeték és azok műtárgyai kiépítésével közvetlenül csatlakozni lehet, valamint az illetékes építésügyi hatóság az ingatlanon felépített épületre használatbavételi vagy fennmaradási engedélyt adott, továbbá a használatbavételt tudomásul vette, vagy az erre irányuló eljárás folyamatban van.

A bekötési kötelezettség elmulasztása esetén a Szolgáltató felszólíthatja az ingatlan tulajdonosát mindkét víziközmű-szolgáltatási ágazat vonatkozásában. A bekötési kötelezettség teljesítésére a Fogyasztónak az írásbeli felszólítás kézhezvételétől számított egy éven belül kell eleget tennie.

Amennyiben a Felhasználó e kötelezettségét határidőre nem teljesíti, a Szolgáltató bejelentésére a tulajdonost a járási hivatal kötelezi az ingatlan beköttetésére. A járási hivatal eljárása igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettséget nem von maga után. A bekötési kötelezettség alóli mentesség eseteit a Vksztv, annak végrehajtási rendelete és az Üzletszabályzat határozzák meg.

Lakossági ivóvíz-, szennyvízbekötés

A víziközmű-törzshálózat mentén fekvő ingatlanoknak a víziközmű-hálózatba történő bekötését a víziközmű-szolgáltatónál az ingatlan tulajdonosa vagy egyéb jogcímen használója az ingatlan tulajdonosának írásbeli hozzájárulásának birtokában kezdeményezheti. Az igénybejelentésben a bejelentő közli:

– a felhasználási célt, az igénybe venni tervezett ivóvíz mennyiségét,

– nem lakossági felhasználó esetében az elvezetni tervezett szennyvíz mennyiségét, annak minőségi jellemzőit, különös   tekintettel a vízvédelmi hatóság által előírt küszöbértékekre,

– a bekötéssel érintett ingatlan címét, helyrajzi számát, a tulajdonos személyét, valamint – ha az nem azonos a bejelentővel – az ingatlan tulajdonosának a bejelentéshez mellékelendő írásbeli nyilatkozata alapján az ingatlanhasználat jogcímét és

– a csatlakozó hálózat, illetve a házi ivóvíz- és szennyvízhálózat kialakításának általános műszaki jellemzőit.

Az igénybejelentés kézhezvételét követő 5 napon belül a víziközmű-szolgáltató vizsgálja:

– a víziközmű-hálózat igényelt szolgáltatás teljesítésére való alkalmasságát, annak műszaki állapotát,

– a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás fizetési kötelezettség fennállását,

– a műszakilag elérhető szolgáltatás rendelkezésre állását,

– a bekötővezeték és a vízmérési hely létesítésének műszaki feltételeit,

– üzem esetén a szennyvíz előzetes tisztítását szolgáló berendezés meglétét és a törzshálózatba vezetett szennyvíz minőségi paramétereit.

A kiásott, nyílt és biztonságos munkavégzésre alkalmas munkaárokban a bekötővezeték kiépítését, fertőtlenítését, a helyszíni szemlét, a nyomáspróbát, a működőképességi és vízzárósági próbát, a geodéziai bemérést és a vízmérési helyen a bekötési vízmérő beszerelését a víziközmű-szolgáltató, az általa megbízott vállalkozó vagy az igénybejelentő által kiválasztott, a kivitelezési jogosultsággal rendelkező vízszerelők nyilvántartásában szereplő személy végzi, amelynek megvalósítása nem lehet későbbi, mint a munkaárok rendelkezésre állásának bejelentését követő 30. nap. Ezek költségét, illetve díját az igénybejelentő köteles megelőlegezni, kivéve ha jogszabály alapján mentesül a költség és díj megfizetése alól. A víziközmű-szolgáltató köteles az igénybejelentővel és az általa megbízott vízszerelővel együttműködni.

A víziközmű-szolgáltató vagy az általa megbízott vállalkozó az elszámolás alapjául szolgáló bekötési vízmérőt vagy mellékvízmérőt, a számlázás alapjául szolgáló mellékvízmérőt, telki vízmérőt, valamint szennyvízmennyiség-mérőt az üzembe helyezésekor illetéktelen beavatkozás, leszerelés megakadályozása céljából plombával vagy leszerelést megakadályozó zárral látja el.

A víziközmű-szolgáltató hozzájárulása nélkül végzett bekötés esetén az építtetőt a víziközmű-szolgáltató a jogkövetkezményekre történő figyelemfelhívással egyidejűleg, a tudomásszerzést követő 5 napon belül írásban, igazolható módon felszólítja a létesítmény szükség szerinti átalakítására, ha azzal a bekötés műszaki szempontból alkalmassá válik, és a víziközmű-szolgáltatás biztosításának egyéb akadálya nincs.

A lakossági igényeket a Szolgáltató fogadja, és tájékoztatást ad az eljárás rendjéről, valamint a bekötés műszaki megvalósíthatóságáról. A Vhr. 5. sz. mellékletében részletezett tartalmú ivóvíz-, csatornabekötési tervet, valamint a kitöltött és aláírt megrendelő lapot Szolgáltatónak a tájékoztatóban megjelölt illetékes szervezeti egységéhez kell eljuttatni. A bekötésre vonatkozó tervdokumentációt nem kell elkészíteni, ha a törzshálózati ivóvízvezeték az ivóvízbekötéssel együtt épül ki, és mindezeket a kiviteli tervek tartalmazzák, valamint a geodéziai bemérése a törzshálózati ivóvíz vezetékkel együtt megtörtént. Ez a bekötési dokumentáció az engedélyezéstől számítva 1 évig érvényes.

A tervhez csatolni kell az egyéb közszolgáltatók nyilatkozatát, illetőleg amennyiben a bekötést nem a tulajdonos kéri, a tulajdonos írásbeli hozzájáruló nyilatkozatát. A vízigény nagyságára vonatkozóan önkormányzati igazolás csatolása szükséges a benyújtandó tervdokumentációhoz. Amennyiben a törzshálózati ivóvízvezeték kiépítése társulati úton valósult meg, úgy az ivóvízbekötésekhez szükséges a társulati hozzájárulás is. Az egyéb csatolandó dokumentumok a Szolgáltató részletes tájékoztatójában szerepelnek.

A Szolgáltató az elkészült tervet véleményezi. A Szolgáltató a jóváhagyott tervek és a bekötési árjegyzék alapján az elvégzendő bekötés bekerülési költségéről (bekötés létesítéséhez szükséges munkák, helyszíni szemle, vízzárósági próba és nyíltárkos bemérés) a megrendelőt tájékoztatja, az összeg megfizetésére vonatkozó felhívást és a Szolgáltató által aláírt 2 példányos szolgáltatási szerződést ad a megrendelő részére.

Az egyedi csatlakozási pont kiépítési díjának befizetését és a szerződés aláírását követően a Felhasználó és Szolgáltató a bekötés elvégzésének időpontját egyezteti.

A fentiek teljesítése és a költségek megelőlegezése esetén a Szolgáltató az ivóvízbekötést elvégzi. A bekötés elvégzésére vonatkozó dokumentumokat ki kell tölteni, valamint a megrendelővel és/vagy az ingatlan tulajdonosával, vagy megbízottjával alá kell íratni. Az új bekötés üzembe helyezése, csak érvényes Közszolgáltatási szerződés birtokában lehetséges.

A szennyvízbekötő vezeték megépítését és a törzshálózatra történő rákötését a Szolgáltató a megrendelő igénybejelentése alapján, a jogszabályokban meghatározott módon köteles elvégezni. Fenti munkákat – a Szolgáltató hozzájárulásával – a Felhasználó által megbízott építés-kivitelezési jogosultsággal rendelkező személy is elvégezheti. A költségeket mindkét esetben a megrendelő viseli. Amennyiben a szennyvízbekötést nem a Szolgáltató végzi, a bekötés megvalósítása során a Szolgáltató szakfelügyeletet biztosít, az érvényben levő árnyilvántartásban szereplő tárgyévre aktualizált díjtétellel.

Mellékszolgáltatás

A Felhasználási helyen belül a Mellékvízmérővel elkülönített vízhasználatra az a Felhasználási hely tulajdonosával vagy az azt egyéb jogcímen használóval (továbbiakban együtt: elkülönített vízhasználó) a tulajdonos hozzájárulásával a Szolgáltató mellékszolgáltatási szerződést köthet a Bekötési vízmérőn keletkezett és Mellékvízmérővel mért vízfogyasztás díjelszámolásának céljából. A Mellékszolgáltatási szerződés kizárólag írásban jön létre. A Felhasználási helyet egyéb jogcímen használóval kötött Mellékszolgáltatási szerződésből eredő kötelezettségekért a Felhasználási hely tulajdonosa az elkülönített vízhasználóval egyetemlegesen felel.

A Mellékszolgáltatási szerződés megkötésének feltételeit a jogszabály határozza meg.

A Mellékszolgáltatási szerződés feltételeinek megfelelő elkülönített vízhasználó részére a Szolgáltató az igénybejelentést követő 30 napon belül megküldi szerződéses ajánlatát. A szerződéses ajánlatban foglaltak a Szolgáltatót 30 napig kötik.

Locsolási vízhasználat

A Szolgáltató lehetőséget nyújt a meglévő Bekötési vízmérő utáni locsolási vízmérő kialakításához. Szennyvízelvezetési közszolgáltatási szerződéssel rendelkező, de szennyvízmennyiség-mérővel nem rendelkező felhasználó kérelmére a szennyvíz-kibocsátással nem járó vízhasználat (a továbbiakban: locsolási vízhasználat) elkülönített mérés alapján történő elszámolását biztosítani kell. A locsolási vízmérő telepítéséhez a legegyszerűbb műszaki megoldást kell választani azzal, hogy az nem veszélyeztetheti a víziközmű biztonságos működését. A locsolási vízmérő kialakításának egyéb feltételeit, az ellenőrzés, a mérőleolvasás és az elszámolás szabályait a víziközmű-szolgáltató üzletszabályzata, valamint a víziközmű-szolgáltató és a felhasználó írásbeli megállapodása tartalmazza.

A víziközmű-szolgáltató házikert öntözéséhez a locsolási vízhasználatot elkülönített mérés nélkül, mennyiségi korrekció útján is biztosítja a lakossági felhasználó számára, ha azt a lakossági felhasználó – az ellenőrzés lehetőségének előzetes értesítés mellőzésével történő felajánlásával – kéri. Ennek során nem vehető figyelembe a szennyvíz mennyiségének meghatározásánál az elkülönített mérés hiányában a lakossági felhasználó által a házikert öntözéséhez május 1-jétől szeptember 30-ig terjedő időszakban az elszámolás alapjául szolgáló ivóvízfogyasztás 10 százaléka.

A locsolási vízmérő beépítési helyének kialakítása, és ezt követően a locsolási vízmérő beépítése a Felhasználó feladata.

A beépíthető vízmérő típusa: lehet hagyományos vagy távleolvasható mérő.

A mérő kiépítését követően a Szolgáltató előzetes írásbeli értesítést követően helyszíni ellenőrzést tarthat.

A locsolási vízmérő nyilvántartásba vételét személyesen, az ügyfélszolgálati irodákban lehet kezdeményezni, a megfelelő díj befizetésének vállalásával. A mérőhely kialakításának ellenőrzése a plombálással egyidejűleg, a Felhasználóval előre egyeztetett időpontban történik.

A locsolási vízmérő szennyvizet nem eredményező vízfogyasztás mérésére, kizárólag locsolási célra szolgál. A mérő utáni vezetéket házi vízellátó rendszerrel összekötni tilos.

Locsolási vízmérő használatát a Szolgáltató folyamatosan ellenőrzi, és bármikor ellenőrizheti az Üzletszabályzat rendelkezései alapján. Amennyiben a fentiektől eltérő használatot állapít meg, a számlázási kedvezményt a Szolgáltató felfüggeszti, és egyben a szerződésszegés következményeit kell alkalmazni, egyben visszamenőlegesen leszámlázza a locsolási mérőn mért vízmennyiségre is a csatornadíjat.

A locsolási vízmérő beépítésével egyidejűleg további kedvezmény nem alkalmazható.

A Felhasználó nem vezetheti a locsolóvizet a Szennyvíz-törzshálózatba.

Széchenyi 2020 logó