Ugrás a tartalomhoz

Számla, számlázás

A számlákra vonatkozó jogszabályok előírásainak betartásával a Szolgáltató Felhasználási helyenként alap- és egyéb szolgáltatásairól számlát állít ki. A számla csak a befizetést igazoló bizonylattal együtt tekinthető kiegyenlítettnek.

Elszámoló/Időszaki számla: A Szolgáltató nyilvántartásában szereplő vízmérővel rendelkező Felhasználó részére a leolvasott vagy a Felhasználó által közölt mérőállás szerint készített számla, tartalmazza az adott elszámolási időszakban keletkezett átlag- és/vagy becsült számlák levonását is. Mellékvízmérővel rendelkező Felhasználó esetében a Bekötési vízmérő számlája tartalmazza a Bekötési vízmérő és a Mellékvízmérők mérési különbözetéből választott elszámolási módnak megfelelően az adott Felhasználási helyre eső különbözet mértékét is.

Átlag(rész)számla: Az elszámolások között havonta készülő számla, melynek alapja az utolsó elszámolást megelőző egy év fogyasztásának átlaga.

Helyesbítő számla: A megelőző időszakokra vonatkozó módosító számla, mely tartalmazza az eredeti és a módosított tételeket, valamint a különbözetet, egyben az előzőleg kibocsátott számla minden adatának törlése.

Egyéb számla: Az egyéb számla a Szolgáltató alapszolgáltatásain (ivóvíz-szolgáltatás, szennyvízelvezetés és –tisztítás) kívül igénybe vett tevékenységeiről kiállított számla.

Számlák kézbesítése: A Szolgáltató eljuttatja a számláit a Felhasználó részére a fizetési határidő lejártát legalább 5 munkanappal megelőzően, kivéve a készpénzes számlákat. A számla fizetési határideje: a kiállítást követő 15 nap. Ha a fizetési határidő utolsó napja munkaszüneti napra esik, akkor a határidő meghosszabbodik az ezt követő első munkanapig.

Számlakifogás: A Felhasználó a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül kifogással élhet a Szolgáltatónál, amelynek a számla kiegyenlítésére vonatkozó kötelezettségére nincsen halasztó hatálya. A Szolgáltató köteles a reklamációt 15 napon belül megvizsgálni, és a Felhasználónak írásban visszajelezni a reklamációval kapcsolatos álláspontjáról.

A Felhasználót alaptalan számlakifogás esetén is – a befizetési határidőig ki nem egyenlített összeg erejéig – késedelmi kamatfizetési kötelezettség terheli, továbbá köteles megtéríteni a kifogás kivizsgálásával kapcsolatban a Szolgáltatónál felmerült költségeket.

Amennyiben a Közszolgáltatási szerződésben rögzített időszakok elszámolásakor a Felhasználó számára visszatérítés jár, azt a Szolgáltató – egyéb írásbeli megállapodás hiányában – a Felhasználónak a Szolgáltató által vezetett technikai folyószámláján jóváírja, vagy a felhasználó írásbeli kérésére 15 napon belül visszautalja, ha a visszajáró összeg az 5.000 Ft-ot meghaladja.

Széchenyi 2020 logó