Ugrás a tartalomhoz

Fogyasztó és a fogyasztás adatainak változása

A Felhasználó, illetőleg az elkülönített vízhasználó személyében beállott változást a korábbi és az új Felhasználó, illetőleg elkülönített vízhasználó együttesen köteles a vízmérőállás megjelölésével a birtokátruházástól számított 15 napon belül a Szolgáltatónak bejelenteni az Üzletszabályzat 6. mellékletét képező formanyomtatványon, egyben az új Felhasználó új Közszolgáltatási szerződést kötni.

A korábbi felhasználó a fenti bejelentés keretében a közszolgáltatási szerződését is felmondja. A felmondás az új felhasználóval létrejött közszolgálati szerződés hatálybalépése napján hatályosul.

A bejelentés egyúttal az új felhasználó közszolgáltatási szerződés megkötésére vonatkozó igényének is minősül. A bejelentést a víziközmű-szolgáltató üzletszabályzatában meghatározott adattartalmú formanyomtatványon kell benyújtani. A víziközmű-szolgáltató a formanyomtatványt az ügyfélszolgálatán hozzáférhetővé teszi és honlapján elektronikusan letölthető formátumban közzéteszi, továbbá azt kérés esetén a korábbi felhasználó vagy az új felhasználó számára postai úton is megküldi.

A felhasználó elhalálozása esetén az örökös az elhalálozás tényét legkésőbb annak tudomására jutása napjától számított 60 napon belül a víziközmű-szolgáltató számára az jelzett formanyomtatványon bejelenti. A bejelentésnek legalább a formanyomtatványon kért adatokat, valamint a halotti anyakönyvi kivonat másolatát kell tartalmaznia. A bejelentés az örökös közszolgáltatási szerződés megkötésére vonatkozó igényének minősül.

Ha a felhasználó a felhasználási helyen a víziközmű-szolgáltatás igénybevételével felhagy, a felhasználási hely tekintetében mindaddig felel a víziközmű-szolgáltatóval szemben a víziközmű-szolgáltatási szerződésben foglaltak teljesítéséért, amíg a fenti bejelentést meg nem teszi vagy nem kéri a szüneteltetést. A bejelentés megtételének bizonyítása a felhasználót, a helyszíni ellenőrzés akadályoztatásának bizonyítása a víziközmű-szolgáltatót terheli.

A formanyomtatványon az alábbi adatokat kell feltüntetni:

a felhasználási helyre vonatkozóan

 1. aa) a felhasználási hely címe és felhasználó azonosító száma,
 2. ab) a fogyasztásmérő berendezés gyári száma és
 3. ac) a fogyasztásmérő berendezés mérőállása a birtokátruházás napján,
 4. b) a korábbi felhasználó vonatkozásában
 5. ba) Vksztv. 61. § (2) bekezdésében meghatározott adatai,
 6. bb) új lakcíme és
 7. bc) víziközmű-szolgáltatónál nyilvántartott felhasználói azonosító száma,
 8. c) nyilatkozat a közszolgáltatási szerződés felmondásáról,
 9. d) a felhasználó személyében bekövetkezett változás jogcíme,
 10. e) az új felhasználó vonatkozásában a Vksztv. 61. § (2) bekezdésében meghatározott adatok,
 11. f) a bejelentés kelte és
 12. g) a korábbi felhasználó vagy elhalálozás esetén annak helyén az örökös, mint bejelentő, valamint az új felhasználó aláírása.
 13. h) választott fizetési móddal kapcsolatos információk
 14. i) a csatolt igazoló dokumentumok
 15. j) korábbi/új Felhasználó aláírása

A bejelentő lap hiányos kitöltése a bejelentés elmulasztásának minősül, ebben az esetben a Szolgáltató hiánypótlásra szólítja fel a korábbi Felhasználót.

A felhasználó személyében bekövetkező változás bejelentésekor a korábbi felhasználó köteles megadni az új levelezési címét a Mezőföldvíz Kft. számára, a felhasználó-változás miatt szükséges számlarendezésből származó számlák kézbesítése céljából.

Széchenyi 2020 logó