Ugrás a tartalomhoz

Víz- és csatornabekötések, mellékmérő felszerelések

A hálózatra csatlakozás, bekötés

Víziközmű-törzshálózat mentén fekvő ingatlanoknak a víziközmű-hálózatba történő bekötését az ingatlan tulajdonosa vagy egyéb jogcímen használója kezdeményezheti a Szolgáltatónál, amely a bekötés lehetőségeiről részletes tájékoztatást ad. A bekötés műszaki alapfeltétele, hogy az ingatlan az Ivóvíz- és/vagy a Szennyvíz törzshálózat mentén feküdjön.

Ha a víziközmű törzshálózat a szomszédos ingatlan mentén fekszik, a bekötés a szomszédos ingatlan tulajdonosának hozzájárulásával – az ingatlantulajdonosok megállapodása (szerződéses szolgalom) alapján – a szomszédos ingatlan igénybevételével is elvégezhető. A megállapodás hiányában a jegyző is alapíthat vízvezetési és szennyvízelvezetési szolgalmat a szomszédos ingatlanra.

A szerződésnek tartalmaznia kell a létesítmény elhelyezésével, az ingatlan használatával kapcsolatos kölcsönös jogokat és kötelezettségeket. A szerződést a szolgáltatói hozzájárulás iránti kérelemhez csatolni kell. A bekötés létesítésére vonatkozó igényt a Szolgáltatónak írásban kell bejelenteni, az ivóvíz, szennyvíz bekötés létesítésére vonatkozó megrendelő lap kitöltésével.

 

Közületi ivóvíz-, szennyvízbekötés

Gazdálkodó szervezet által megrendelt bekötés megvalósításához vagy a részére nyújtott szolgáltatás mennyiségének növeléséhez, illetőleg a szolgáltatás minőségének igényelt javításához – lakásszövetkezet és önkormányzat tulajdonában lévő lakóépületek elhelyezésére szolgáló ingatlanok kivételével – a Szolgáltató részére Víziközmű-fejlesztési hozzájárulást kell fizetni (Üzletszabályzat, XXXV. pont).

A közületi igényeket a Szolgáltató fogadja, ahol a megrendelő üzemeltetői nyilatkozatban tájékoztatást kap az eljárás rendjére, valamint a műszaki megvalósíthatóságra vonatkozóan, amelyben az alábbiakat kell rögzíteni:

– az ingatlan közüzemi ivóvízvezetékről ellátható-e, a közüzemi szennyvízvezetékre bekapcsolható-e vagy már rendelkezik meglévő bekötéssel,

–        Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás mértéke,

–        szükséges tervdokumentáció.

A 3 példányban elkészített bekötési tervet a Szolgáltató 15 napon belül véleményezi, amennyiben szükséges módosításra, hiánypótlásra visszaadja. A tervek elbírálásra során kerül meghatározásra a Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás összege.

Az üzemeltetői nyilatkozatot a tervek beérkezését követően 15 napon belül ki kell adni, mellyel párhuzamosan meg kell kötni a víziközműfejlesztési megállapodást. A Szolgáltató által aláírt 2 példányos szolgáltatási szerződést is a megrendelő részére át kell adni.

A bekötés elkészítésének előfeltétele a Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás – amennyiben a megrendelő kötelezett annak megfizetésére – és az új egyedi csatlakozási pont kiépítési (bekötés-szerelés) díjának befizetése, az egyéb hatósági hozzájárulások, engedélyek másolati példányának Szolgáltató részére történő átadása és a Közüzemi szerződés megkötése.

A bekötés időpontját a Szolgáltató és a Megrendelő – szükség esetén az ingatlan tulajdonosát is bevonva – egyezteti. A fentiek teljesítése esetén a Szolgáltató az ivóvíz-, szennyvízbekötést, a Felhasználóval egyeztetett időpontban elvégzi. A bekötés elvégzését és üzembe helyezését a vonatkozó nyomtatványok aláírásával a helyszínen igazoltatni kell a megrendelővel és/vagy az ingatlan tulajdonosával, vagy megbízottjával.

Amennyiben a szennyvízbekötést a Szolgáltató végzi:

A jóváhagyott tervek alapján az elvégzendő bekötés áráról megrendelőnek a terv jóváhagyását közlő határozat kiadásával egy időben tájékoztatást kell adni. A szolgáltatási szerződés megrendelő által történő aláírását és az egyéb hatósági hozzájárulások, engedélyek másolati példányának Szolgáltató részére történő átadását követő 15 napon belül, a megrendelő és Szolgáltató időpontot egyeztet a bekötés megvalósításáról.

A szennyvízbekötést a Szolgáltató a tervdokumentáció alapján elvégzi. A bekötésszerelési munka elkészítése, valamint a vízzárósági, kényszeráramlású rendszer esetén a működőképességi próba elvégzése után a bekötővezeték üzembe helyezhető. A vízzárósági, kényszeráramlású rendszer esetén a működőképességi próba eredményét a munkalapon rögzíteni kell. A bekötés elvégzésére vonatkozó dokumentumokat a helyszínen ki kell tölteni, a Megrendelővel és/vagy az ingatlan tulajdonosával, vagy megbízottjával alá kell íratni (5. számú melléklet).

Amennyiben a szennyvízbekötést nem a Szolgáltató végzi:

Az eljárás azonos a fentiekkel, az alábbi különbséggel:

–        A Szolgáltató a bekötés megvalósítása során szakfelügyeletet biztosít, melyről a megrendelőnek számlát ad át, aki megfizeti (XXIX. 2. pont) a bekötés ellenértékét, amely összeg tartalmazza a geodéziai bemérés díját is.

–        A szennyvízbekötést végző kivitelezőnek a vízzárósági, kényszeráramlású rendszer esetén a működőképességi próba eredményét rögzítő dokumentumokat át kell adni a Szolgáltatónak.

Mellékszolgáltatás

A Felhasználási helyen belül a Mellékvízmérővel elkülönített vízhasználatra az a Felhasználási hely tulajdonosával vagy az azt egyéb jogcímen használóval (továbbiakban együtt: elkülönített vízhasználó) a tulajdonos hozzájárulásával a Szolgáltató mellékszolgáltatási szerződést köthet a Bekötési vízmérőn keletkezett és Mellékvízmérővel mért vízfogyasztás díjelszámolásának céljából. A Mellékszolgáltatási szerződés kizárólag írásban jön létre. A Felhasználási helyet egyéb jogcímen használóval kötött Mellékszolgáltatási szerződésből eredő kötelezettségekért a Felhasználási hely tulajdonosa az elkülönített vízhasználóval egyetemlegesen felel.

A Mellékszolgáltatási szerződés megkötésének feltételeit a jogszabály határozza meg.

A Mellékszolgáltatási szerződés feltételeinek megfelelő elkülönített vízhasználó részére a Szolgáltató az igénybejelentést követő 30 napon belül megküldi szerződéses ajánlatát. A szerződéses ajánlatban foglaltak a Szolgáltatót 30 napig kötik.

Locsolóvíz szolgáltatás

A Szolgáltató lehetőséget nyújt a meglévő Bekötési vízmérő utáni locsoló vízmérő kialakításához. A locsoló vízmérő beépítési helyének kialakítása, és ezt követően a locsoló vízmérő beépítése a Felhasználó feladata.

A beépíthető vízmérő típusa: lehet hagyományos vagy távleolvasható mérő.

A mérő kiépítését követően a Szolgáltató előzetes írásbeli értesítést követően helyszíni ellenőrzést tarthat. A vízmérő nyilvántartásba vételét személyesen, ügyfélszolgálati irodákban lehet kezdeményezni, a megfelelő díj befizetésének vállalásával. A mérőhely kialakításának ellenőrzése a plombálással egyidejűleg, a Felhasználóval előre egyeztetett időpontban történik.

A locsoló vízmérő szennyvizet nem eredményező vízfogyasztás mérésére, kizárólag locsolási célra szolgál. A mérő utáni vezetéket házi vízellátó rendszerrel összekötni tilos. A locsoló vízmérő használatát a Szolgáltató folyamatosan ellenőrzi és bármikor ellenőrizheti a jelen Üzletszabályzat rendelkezései alapján. Amennyiben a fentiektől eltérő használatot állapít meg, a számlázási kedvezményt a Szolgáltató felfüggeszti, és egyben a szerződésszegés következményeit kell alkalmazni, egyben visszamenőlegesen leszámlázza a locsolómérőn mért vízmennyiségre is a csatornadíjat.

A locsolási vízmérő beépítésével egyidejűleg további kedvezmény nem alkalmazható. A Felhasználó nem vezetheti a locsolóvizet a Szennyvíz-törzshálózatba.

 

 Közkifolyók, tűzcsapok

A közkifolyók vizét a közműves vízellátásba be nem kötött, vagy ivóvíz-szolgáltatás felfüggesztése alatt álló ingatlanok lakói vehetik rendszeresen igénybe háztartási vízszükségletük biztosítására. Ettől eltérő használathoz a Szolgáltató és a polgármester együttes, előzetes írásbeli jóváhagyása szükséges.

A Szolgáltató a közterületi vízvételi hely ivóvízmérőiről nyilvántartást vezet, melyben köteles feltüntetni a Felhasználó nevét, a Felhasználói helyet magában foglaló törzshálózati közkifolyó pontos megjelölését, az ivóvízmérő azonosító adatait, a leolvasáskori vízmérő állásokat, a leolvasási időszak alatti fogyasztásokat és minden lényeges egyéb adatot. A nyilvántartásba Felhasználó – az őt érintő Felhasználási hely vonatkozásában – betekinthet.

A települési önkormányzat ellenőrzi, hogy a közkifolyóról történő ivóvíz vételezést csak a közműves vízellátásba be nem kötött ingatlanok lakói, illetve az egyébként jogosultak vehessék igénybe. A fogyasztás meghatározása szempontjából a Bekötési vízmérő az irányadó. A vízfogyasztás mennyiségét vízmérő hiányában arányosítással, átalánnyal vagy műszaki számítással kell megállapítani.

A víznek a közterületen lévő tűzcsapról nem tűzoltási célra történő rendszeres igénybevételéhez a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.

Széchenyi 2020 logó