Ugrás a tartalomhoz

Üzletszabályzat

MEKH által jóváhagyva

Tisztelt Felhasználó! A Mezőföldvíz Kft. a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtására kiadott 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet 89. §-ában foglalt kötelezettségének eleget téve Üzletszabályzatát a honlapján közzéteszi.

A dokumentumot ellenőrizte és jóváhagyta a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal víziközmű-szolgáltatói működési engedély kiadása tárgyában hozott KSFO_2018/85-10. számú határozatával.  A Szolgáltató az Üzletszabályzatában a hatályos jogszabályok figyelembe vételével meghatározta az általa nyújtott víziközmű-szolgáltatásokkal és a szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos általános szerződési feltételeket [ÁSZF], valamint egyéb, a szolgáltatással összefüggő lényeges feltételeket.A Szolgáltató minden tőle elvárhatót megtett annak érdekében, hogy az Üzletszabályzat minden tekintetben megfeleljen a kiadása napján hatályos jogszabályoknak. Ha jogszabályváltozás miatt vagy egyéb okból az Üzletszabályzat valamely rendelkezése ellentétes a vonatkozó jogszabályokkal vagy azzá válik, akkor az ellentétes rendelkezés semmis. Az Üzletszabályzat bármely rendelkezésének semmissége a többi rendelkezés érvényességét nem érinti. Az érvénytelen rendelkezések helyett a vonatkozó jogszabályok alkalmazandók.Kérjük, hogy a későbbi jogviták elkerülése érdekében az Üzletszabályzatot és a szerződéses mellékletek szövegét figyelmesen áttanulmányozni szíveskedjenek.***

Az Üzletszabályzat felépítése:

Alapdokumentum

Mellékletek

 1. számú melléklet: Az illetékes megyei kormányhivatalok fogyasztóvédelmi felügyelőségeinek, valamint a békéltető testületek elérhetőségei (az alapdokumentum része)
 2. számú melléklet: Az Üzletszabályzat kidolgozásánál figyelembe vett legfontosabb jogszabályok (az alapdokumentum része)
 3. számú melléklet: Közszolgáltatási szerződés minták (az alapdokumentum része)
 4. számú melléklet: Szennyvíz minőség vizsgálati jegyzőkönyv (az alapdokumentum része)
 5. számú melléklet: Adatvédelmi tájékoztató (az alapdokumentum része)
 6. számú melléklet: Felhasználó változás bejelentő és ellenőrző jegyzőkönyv a Felhasználó változásakor
 7. számú melléklet: A Felhasználó személyében bekövetkező változás bejelentéséhez szükséges dokumentumok
 8. számú melléklet: Helyszíni kivizsgálási jegyzőkönyv (az alapdokumentum része)
 9. számú melléklet: Szabálytalan víziközmű-használatra alkalmazott kötbérek (az alapdokumentum része)
 10.  számú melléklet: Fogyasztásmérővel nem rendelkező felhasználási helyek esetében irányadó átalány ivóvízfogyasztás (az alapdokumentum része)
 11. számú melléklet: Kérelem szociálisan rászoruló személyként a védendő felhasználók nyilvántartásába történő felvétel/nyilvántartás meghosszabbítása iránt (az alapdokumentum része)
 12. számú melléklet: Kérelem fogyatékkal élő személyként a védendő felhasználók nyilvántartásába történő felvétel/nyilvántartás meghosszabbítása iránt (az alapdokumentum része)
 13. számú melléklet: Locsolási kedvezmény igénylése locsolási vízmérővel nem rendelkező felhasználási helyen

 

Függelékek

 1. számú függelék: A Szolgáltató adatai (az alapdokumentum része)
 2. számú függelék: A Szolgáltató ellátási területe (települések felsorolása) (az alapdokumentum része)
 3. számú függelék: Az ügyfélszolgálati irodák felsorolása, elérhetősége, nyitvatartási rendje

Egyedi közüzemi szerződés – TÁRSASHÁZI MINTA
ÜSZ – 2. sz. melléklet
Változat: 2012. 06. 30.

Széchenyi 2020 logó