Ugrás a tartalomhoz

Szolgáltatás igénybevétele, szerződéskötés

A Közszolgáltatási szerződés megkötése: A Közszolgáltatási szerződés általános esetben azt követően jön létre, hogy azt a Szolgáltató képviselője és a Felhasználó (képviselője) is aláírta. A Víziközmű-szolgáltatásba bekapcsolt ingatlan tekintetében, a Szolgáltató és a Lakossági felhasználó között a Közszolgáltatási szerződés a Víziközmű-szolgáltatás igénybevételével (ráutaló magatartással) is létrejön, tekintet nélkül arra, hogy a Lakossági felhasználó a Szolgáltató ajánlati kötöttségének idején belül nem juttatta vissza a Szolgáltatónak az aláírt Közszolgáltatási szerződést. Ez esetben a Szolgáltató a Közszolgáltatási szerződés létrejöttét követő 30 napon belül köteles azt írásba foglalni, és aláírásra a Lakossági felhasználónak megküldeni.

A Közszolgáltatási szerződés tárgya: A Közszolgáltatási szerződés tárgya egy vagy több Víziközmű-szolgáltatás Szolgáltató általi nyújtása és a Felhasználó általi igénybevétele. A Szolgáltató – az üzemeltetési szerződésében meghatározott keretek között, a Víziközmű-rendszer teljesítőképességének mértékéig – a Felhasználók részére Víziközmű-szolgáltatást nyújt, és Víziközmű-szolgáltatás nyújtása céljából a szolgáltatást igénybe venni kívánók rendelkezésére áll.

A Közszolgáltatási szerződés hatálya: A Közszolgáltatási szerződés a Szolgáltató képviselője és a Felhasználó (képviselője) általi aláírásának napján lép hatálya. A Víziközmű-szolgáltatás nyújtása megkezdésének időpontja eltérhet a Közszolgáltatási szerződés hatálya kezdetétől. A Közszolgáltatási szerződés határozatlan időre szól. A Közszolgáltatási szerződés hatálya kiterjed a Szolgáltatóra és a Felhasználókra.

A Közszolgáltatási szerződések típusai: lakossági, társasházi és közületi.

 

Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás

A nem Lakossági felhasználó a Szolgáltatóval kötött szerződésben foglaltak szerint a Szolgáltató részére Víziközmű-fejlesztési hozzájárulást fizet a Víziközmű-szolgáltatásba bekapcsolni kívánt ingatlanhoz biztosítandó szolgáltatási kapacitásért, a Víziközmű-szolgáltatásba bekapcsolt ingatlanhoz biztosított kapacitás Felhasználó által kezdeményezett és végrehajtott bővítéséért, valamint a Víziközmű-szolgáltatás minőségének (a víz minőségi paramétereinek) Felhasználó által igényelt és végrehajtott emelése esetében. Nem kell Víziközmű-fejlesztési hozzájárulást fizetnie a jogszabályban meghatározott mentesített körnek.

A bekötővezeték létesítése

a)    A bekötést kezdeményező Felhasználónak meg kell térítenie a bekötés költségét, az érdekében esetlegesen kiépítendő hálózatbővítés költségét és ezen felül a Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás fizetésére kötelezetteknek az igényelt szolgáltatással egyenesen arányosan kell megfizetni a Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás összegét.

b)    Ha az adott ingatlanon már kiépült a Felhasználási helyek igényének kielégítésére alkalmas bekötővezeték, de annak elhelyezkedése a Felhasználónak nem felel meg, abban az esetben a meglévő bekötés áthelyezésének költsége a Felhasználót terheli.

c)    A víziközmű-törzshálózathoz csatlakozni kívánó közműfejlesztési-hozzájárulás fizetésére kötelezett Felhasználó a csatlakozás előtt köteles közműfejlesztési-hozzájárulást megfizetni.

A közműfejlesztési hozzájárulás mértéke

a)    A hozzájárulás mértéke az árhatóság által megállapított összeg, az igényelt szolgáltatás (beruházás) megvalósításához szükséges Víziközmű-fejlesztés költségeinek arányos része.

b)    A Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás mértékegysége: Ft/m3/nap.

c)    A nem Lakossági felhasználó az ő érdekében kiépítendő bekötővezetékek kiépítésének költségén túl, hozzájárul az érdekében esetlegesen kiépítendő hálózat bővítéshez, a Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás fizetésére kötelezett mindezeken felül a Víziközmű-rendszer bővítéséhez, korszerűsítéséhez, a vízbázisok védelméhez, az esetleges pályázati források önerő biztosításához.

d)    A társulati úton megvalósított víziközmű beruházások esetében a hozzájárulás összegét a víziközmű megvalósítására kell fordítani.

e)    A Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás elkülönítetten kezelendő, és kizárólag a jogszabályban meghatározott Víziközmű-fejlesztésére fordítható.

A Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás felhasználás körének a meghatározása

A Víziközmű-fejlesztési hozzájárulást a jogszabály által megállapított keretek között az alábbi célokra lehet felhasználni:

a)    a Víziközmű-rendszer fejlesztése (Új víziközmű létesítése, meglévő bővítése, felújítása és pótlása),

b)    a vízbázisok védelme érdekében teendő feladatok teljesítése,

c)    az esetleges pályázati forrásokhoz önerő biztosítása, vagy

d)    rendszerfüggetlen víziközmű-elem bővítése, felújítása, pótlása.

A Víziközmű-fejlesztési hozzájárulási szerződés kötelező tartalmi elemei

A Szolgáltató és a nem Lakossági felhasználó között kötött szerződésnek legalább a következő elemeket tartalmaznia kell:

a)    Szerződő felek megnevezését, a nem Lakossági felhasználó székhelyének és a cégjegyzékszámának feltüntetését.

b)    Felhasználási hely meghatározását.

c)    A lekötött szolgáltatási kapacitást (kvótát) szolgáltatási ágazatonként.

d)    Csatlakozási pont helyének meghatározását.

e)    A hozzájárulás mértékét, teljesítésének módját és határidejét.

f)     A fejlesztés meghatározását, megvalósításának módját és határidejét.

g)    Azt, hogy a nem Lakossági felhasználó érdekében kiépített bekötővezetéket, víziközművet a beruházó köteles a víziközművek tulajdonosának/Ellátásért Felelősnek átadni.

h)    A lekötött szolgáltatási kapacitás (kvóta) rendelkezésre állásának és a vételezés megkezdésének időpontját.

i)     A kvóta rendelkezésre állásának, igénybe vételének (elszámolási időszakának) és számításának feltételeit.

j)     A vásárolt kapacitás biztosításának pénzügyi, műszaki és egyéb feltételeit, ideértve a létesülő beruházás tulajdonjogi kérdéseit.

k)    A szerződésszegés eseteit és ennek jogkövetkezményeit.

l)     Víziközmű-fejlesztési hozzájárulási szerződés megszűnésére, megszüntetésére vonatkozó rendelkezéseket.

m)  A kvóta a „Közüzemi szerződés” részét kell, hogy képezze.

n)    A Víziközmű-fejlesztési hozzájárulási szerződés (5. számú melléklet) annak aláírásával, és az abban szereplő kötelezettség befizetésével lép hatályba. E rendelkezésnek visszamenőleges hatálya nem lehet.

 A megszerzett Közműfejlesztési kvóta szabályozása

A nem Lakossági felhasználó az adott Felhasználási helyen a Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás megfizetésével a megvásárolt közműfejlesztési kvóta (a továbbiakban: kvóta) erejéig jogosulttá válik a szolgáltatás igénybevételére. A kvóta a Felhasználót megillető vagyoni értékkel bíró jog, amely gyakorlásának hiányában sem szűnik meg.

A kvóta egyik Ellátási területről egy másik Ellátási területre nem vihető át. Ellátási területen belül, amennyiben a Felhasználói igény hálózatbővítés nélkül biztosítható, a kvóta átmozgatható vagy megosztható, de csak az adott víziközmű ágazaton belül.

A Felhasználó személyének változása esetén, a Felhasználási helyen (bekötésen) nyilvántartott kvóta, eltérő megállapodás hiányában az új Felhasználóra száll át.

Kötelező nyilvántartás vezetése

A közműfejlesztési hozzájárulás fizetéséről nyilvántartást kell vezetni.

Annak a nem Lakossági felhasználónak, akinek jogszabály alapján nem kell Víziközmű-fejlesztési hozzájárulást fizetnie, a szolgáltatási kapacitást (kvótát) ettől függetlenül nyilván kell tartani.

A nyilvántartásnak a következőket kell tartalmaznia:

a)    A Felhasználó adatait.

b)    Az ingatlan tulajdonos cégnyilvántartással (egyéb közhiteles nyilvántartással) megegyező adatait.

c)    Az ingatlannak az ingatlan nyilvántartással megegyező adatait.

d)    Az igényelt kvóta mértékét m3/nap-ban.

e)    Az igényelt Szolgáltatás minőségének emelésével kapcsolatos fejlesztés leírását.

f)     A befizetett Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás összegét.

Széchenyi 2020 logó