Ugrás a tartalomhoz

Gyakran ismételt kérdések

A közüzemi vízellátás és szennyvízelvezetés a hatósági áras szolgáltatások körébe tartozik. Eddig ez azt jelentette, hogy önkormányzati tulajdonú szolgáltatóknál – így a Mezőföldvíz Kft. esetében is – az adott terület ellátásáért felelős település önkormányzatának képviselőtestülete határozta meg a szolgáltatás díját, melyet rendelet formájában adott közre, legkésőbb az adott évet megelőző év utolsó napjáig. Az új víziközmű törvény ezen a téren is változást hozott, mert a törvény a díjmegállapítás feladatát levette az önkormányzatok válláról, 2013-tól azokat az illetékes miniszter fogja kihirdetni. A közműves ivóvízellátás, valamint a közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás díját (hatósági díj) ezentúl az Energia Hivatal javaslatának figyelembevételével a víziközmű-szolgáltatásért felelős miniszter rendeletben állapítja meg.

A közüzemi vízellátás és szennyvízelvezetés a hatósági áras szolgáltatások körébe tartozik. Ez azt jelenti, hogy önkormányzati tulajdonú szolgáltatóknál – így a Mezőföldvíz Kft. esetében is – az adott település önkormányzatának képviselő testülete határozza meg a szolgáltatás díját, melyet rendelet formájában ad közre, legkésőbb az adott évet megelőző év utolsó napjáig.
2013. január 1-től ezt a jogosítványt az önkormányzatoktól az Energia Hivatal veszi át.

A Mezőföldvíz Kft. munkatársai fényképes igazolvánnyal rendelkeznek, amelyen a társaság emblémája, a munkatárs neve és aláírása, valamint a társaság hivatalos pecsétje látható.
A díj arra nyújt fedezetet, hogy a nap 24 órájában egészséges, tiszta, minőségileg ellenőrzött ivóvíz folyjon a csapokból, és a keletkezett szennyvíz megtisztítva kerüljön vissza a természetbe. Hogy a Mezőföldvíz Kft. azonnali és non stop hibaelhárítással, korszerű ügyfélszolgálattal álljon a fogyasztók rendelkezésére. Magába foglalja a beruházások, illetve a berendezések karbantartási költségeit, a kitermelési költségeket, a kezelés és elosztás, a csapig való ivóvíz-elvezetés, a szennyvíz elvezetésének és tisztításának költségeit, valamint az értékesítési költségeket.
Törvényi előírás értelmében a hatósági árnak fedezetet kell nyújtania a hatékonyan működő vállalkozás költségeire és ráfordításaira.
A befizetett csekkek bizonylatait, illetve a banki átutalási megbízásokat érdemes megőrizni, mert – díjtartozás esetén – 5 évre visszamenőleg szükség lehet a befizetések igazolására.
Mert így egyszerű, kényelmes és biztonságos módon intézhetik ügyfeleink a számlák kiegyenlítését, anélkül, hogy erről minden második hónapban külön kellene gondoskodniuk. A folyószámláról való fizetéssel elkerülhetik az esetleges határidőn túli fizetés miatt kirótt késedelmi kamatot, időt és energiát takarítanak meg, nem kell sorban állniuk a postán, és évekig őrizgetni a feladóvevényeket.
Ha van elég fedezet a számlán, mindig a pontos összeget utalja a bank a szolgáltatónak, a fogyasztók pedig folyamatosan ellenőrizhetik az átutalásokat, és meghatározhatják azt a maximális összeget is, aminél többet a víz- és csatornadíj kiegyenlítésére bankjuk nem utalhat át.
A felhasználók képviselőjének feladata a főmérőre érkező számlák, valamint a főmérő ellenőrzése. A Mezőföldvíz Kft. feladata a vízmérők leolvasása és a fogyasztási mennyiségek díjának számlázása.
pontosítás alatt…
Az eredménytelen fizetési felszólítást követően a Mezőföldvíz Kft.-nek – az ÁNTSZ értesítése mellett és annak ellentétes állásfoglalása hiányában – jogában áll korlátozni, illetve megszüntetni az ivóvíz-szolgáltatást a közegészségügyi követelmények teljesítéséhez szükséges ivóvízellátás biztosítása mellett. A korlátozás költségei (beleértve a szolgáltatás újraindításának költségeit is) a felhasználót terhelik.
Ha az ügyfél jelzi a Mezőföldvíz Kft. felé, hogy fizetési nehézségei vannak, részletfizetési megállapodás köthető. A megállapodás időtartama és a részletek száma a tartozás összegétől, illetve a fogyasztó korábbi fizetési fegyelmétől függ. A részletfizetési kérelem megítélése a szolgáltató hatásköre. Ha a felhasználó a megállapodásban foglaltak szerinti részletek befizetését elmulasztja, a Mezőföldvíz Kft. a szolgáltatást korlátozhatja, megszüntetheti, illetve jogi útra terelheti a tartozás beszedését.
A kommunális vízellátás fajlagos vízigényének meghatározására a Műszaki Irányelv (MI-10-158-158-1.) útmutatásait célszerű figyelembe venni. Egy átlagos városi család (4 fő) napi vízfogyasztása kb. 0,6 m3.
Ügyfeleink az önkormányzati díjrendeletekből, a jövőben pedig a vonatkozó minisztériumi rendeletből, valamint a Mezőföldvíz Kft. honlapján (www.mezofoldviz.hu.hu) tájékozódhatnak az aktuális díjakról, emellett Társaságunk ügyfélszolgálati irodáiban, illetve telefonon a 06 80 442 442 kék számon kérhetnek tájékoztatást.
A csoportos beszedési megbízást minden esetben a fogyasztónak kell kezdeményeznie a folyószámláját vezető pénzintézetnél. A megbízáshoz szükség van a számla jobb felső sarkában található ügyfél azonosítóra. Új ügyfeleink a Mezőföldvíz Kft. ügyfélszolgálati irodájában kaphatják meg ügyfélazonosítójukat. Folyószámláról történő megbízási nyomtatvány ügyfélszolgálati irodánkban is kitölthető, OTP illetve Takarékszövetkezeti megbízáshoz.Amíg a pénzintézet a megbízást nem jelzi társaságunk felé, addig a számla mellé továbbra is csekket mellékelünk.
Függetlenül a házi vízvezeték rendszer állapotától, Társaságunk a szolgáltatási ponton biztosítja a vízvételezési lehetőséget az év bármely napján, a vonatkozó rendeletekben előírt nyomással és vízminőséggel.
Az értékesítési különbözet olyan kitermelt és tisztított víz, amely nem számlázható ki. A Mezőföldvíz Kft. által üzemeltetett 59 ivóvíz rendszeren különböző (12 és 56 %) hálózati veszteségi adatokat számítottunk 2016 évben. Egyszerű számítási módszer alapján, a kitermelt ivóvíz és az értékesített víz közötti különbség.
A valós képet árnyalja, hogy ebből a mennyiségből le kell vonni az ivóvíz tisztítási technológiai víz szükségletét – amely a szűrők visszamosatásából adódó mennyiséget jelenti – és a hálózat tisztítási és tűzcsap ellenőrzési szükségletét.

Tehát az értékesítési különbözet összetevői:
– látszólagos veszteségek (illegális vízvételezés, pontatlan mérések
– valós veszteségek (hálózati veszteség) fizikai hálózati veszteség (szivárgások, rejtett csőtörések, túlcsordulások üzemeltetési hibák)
– technológiai víz (öblítővíz, visszamosató technológiai víz)

Ezen tényezőkből a hálózati veszteség csökkentése indokolt:
– ellátás –technikai biztonság technikai okok
– gazdasági indokok
– környezetvédelmi indokok

A fenti indokok és okok alapján kiemelt jelentőségű a hálózati veszteség csökkentés megvalósítása és a víziközmű rendszerenkénti tervezése. A Mezőföldvíz Kft. 2016 év végéig tűzoltó jelleggel – külső hibafeltáró vállalkozások bevonásával – végezte a hálózati hibakereséseket és a veszteségcsökkentő intézkedéseket.
A 2017 évben várható egy hálózati hibakereső és nyomvonal kereső eszközpark beszerzése, mellyel az üzemeltetett rendszereken előre tervezett és célirányos veszteség csökkentési terv alapján végezzük el a feltárásokat és a rejtett hibakereséseket.

A hálózati veszteségbe értendő tényezők, a valódi veszteséget befolyásoló tényezők:
– talajnem
– bekötés szám
– hálózati nyomás
– csőanyag, csőkötés, korrózió védelem
– szerelvénysűrűség
– kivitelezés minősége (ágyazó anyag a vezeték környezetében)
– fektetési mélység
– építkezések és földmunkák a vezeték környezetében

A hálózati veszteség csökkentés egyik legjobb módszere lenne, ha a már ismert és tudott hálózati hibákat, az elöregedett és hibás vezetékeket, szerelvényeket rekonstrukcióval és fejlesztésekkel lehetne kiváltani. Azonban a jelenlegi fejlesztési források néha még a legalapvetőbb rekonstrukciós igényekre sem elegendőek.

Amennyiben a leolvasás időpontjában a felhasználó nem tartózkodik otthon, munkatársunk értesítést
hagy a nála az ismételt leolvasás időpontjáról. Ha az ügyfél távolléte miatt az így megjelölt időpontban sem valósul meg a leolvasás, a fogyasztónak a hónap utolsó napjáig lehetősége van rá, hogy a mellékvízmérő állását telefonon, személyesen, levélben (munkatársunk levelezőlapot hagy a helyszínen a mérőállás közlésére) vagy e-mailben a Mezőföldvíz Kft. részére eljuttassa.
Ha a leolvasási hónap utolsó napjáig nem érkezik információ a vízmérőállásról, a szolgáltató a fogyasztó korábbi átlagos fogyasztását alapul véve, becsült fogyasztásról állít ki számlát. Az esetleges különbözet elszámolására a következő leolvasás után kiállított számlában kerül sor.
A Mezőföldvíz Kft. arra törekszik, hogy egy időpontban valósuljon meg a mellékmérők leolvasása, a leolvasó munkatársak azonban sok esetben nem jutnak be a lakásokba (vagy azokba a helyiségekbe, ahol elzártan van a főmérő). Ez hatással lehet az adott elszámolási időszakban a főmérő és a mellékvízmérők által mért értékek között keletkező különbségre, így a társasház elszámolása nem lesz pontos. A mérők egyidejű leolvasásában a szolgáltató segítségére lehetnek a fogyasztók és a ffelhasználókók képviselői.
Széchenyi 2020 logó